Blog

adaptacja gotowych projektów budowlanych


Gotowe projekty domów jednorodzinnych, chociaż są zgodne z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi to najczęściej wymagają dostosowania ich do zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, konieczne jest również dokonanie adaptacji projektów dotyczące dostosowania ich do warunków terenu.

Co oznacza adaptacja gotowego projektu domu?

Projekt budowlany musi być dostosowany do zastanych warunków gruntowych oraz  wielkości działki i kierunków świata. Przystosowanie projektu do zadanych parametrów działki nazywane jest jego adaptacją. W jej ramach można przesunąć otwory okienne lub drzwiowe, oraz zmienić szerokość budynku, na przykład przez rezygnację z klasycznego balkonu.

Adaptacja projektu nie jest jedynie wyborem inwestora ale koniecznością, wynika to z obowiązku dostarczenia projektu zagospodarowania terenu do wniosku o pozwolenie na budowę. Gotowe projekty domów, są objęte prawami autorskimi jednak ich nieznaczna modyfikacja nie stanowi ich przekroczenia. Wszystkie możliwe zmiany są opisane w dokumentacji projektowej, w wykazie zmian dozwolonych. Adaptacje z reguły wykonywane są przez lokalnych architektów nazywanych architektami adaptującymi. Jeśli w wykazie zmian nie znajduje się modyfikacja, jakiej chcemy dokonać, konieczne jest uzyskanie na nią pisemnej zgody autora projektu.

Projekt a działka

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych w zakresie budynków i ich usytuowania określa sposób umieszczenia projektowanego domu na działce. Zawiera ono informacje dotyczące parametrów lokalizacji budynku na działce, odległości budynku od granic działki oraz ciągów komunikacyjnych prowadzących do budynku.

O bezpieczeństwie budynku decyduje jego prawidłowe posadowienie na gruncie. Adaptacja obejmuje, więc odpowiednie dostosowanie fundamentów do warunków gruntowych znajdujących się na działce. Określa się szerokość fundamentów oraz głębokość, na jakiej powinny się znaleźć w odniesieniu do strefy przemarzania gruntu.

W odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w ramach adaptacji dopasowuje się między innymi kąt nachylenia połaci dachowych, rodzaj pokrycia dachowego, szerokość elewacji, stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki, maksymalną wysokość budynku oraz liczbę kondygnacji.

Adaptacja a gotowa dokumentacja budowlana

W ramach procesu adaptacyjnego, dokumentacja projektowa powinna być uzupełniona o dokumenty, jakimi są:

  • projekt zagospodarowania terenu na mapie przeznaczonej do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 zawierający rozmieszczenie budynku na działce wraz z odległościami od granic działki, przyłącza, dojścia i dojazdy, lokalizację miejsc parkingowych i śmietnika.
  • opis projektu zagospodarowania terenu oraz bilans terenu
  • opis Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wraz z oświadczeniem, że projekt budowlany jest kompletny i zgodny z obowiązującymi na chwilę obecną przepisami i normami
  • tabelka zawierająca nazwę i adres obiektu, dane dotyczące autora projektu budowlanego (architekta adaptującego), numer oraz specjalność dotyczące jego uprawnień, podpisany wraz z datą
  • kserokopia uprawnień projektowych
  • kserokopia wpisu na listach Izby Inżynierów lub Izby Architektów

Co warto wiedzieć przed wizytą u architekta?

Architekt, który dokona adaptacji projektu potrzebuje wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w razie jego braku decyzji o warunkach zabudowy. Adaptacji dokonuje architekt wybrany przez inwestorów, który posiada uprawnienia projektowe i jest wpisany do Izby Inżynierów lub Architektów.

Nie da się przewidzieć dokładnej ceny adaptacji projektu, im większe modyfikacje tym jej cena będzie wyższa.

 

Zdjęcie: Projekt C333j – Miarodajny – wariant X z kolekcji Muratora, arch. Przemysław Biryło

Artykuł sponsorowany: Gotowe projekty domów MURATORA – https://projekty.muratordom.pl

Facebook